პროექტები

+

პროექტის სახელი: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის (ACCESS) პროექტი
დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)დაფინანსებით.
პროექტის განმახორციებლები: აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი, სიდა, CTC
ბიუჯეტი: USD 5.5 მილიონი

პროექტის ვადები: 2015-2019

პროექტის მიზანი: საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება და ისეთი ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერა, რომლებიც სარგებლობენ რა მათ მიერ წარმოდგენილი თემის მხარდაჭერით, ითანაშრომლებენ ხელისუფლებასთან უფრო გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის ხელშესაწყობად.

კონკრეტული ამოცანები

 საქართველოში ACCESS-ი გააძლიერებს სამოქალაქო საზოგადოებას ოთხი მიმართულებით:

 • მოქალაქეები უფრო ინფორმირებული და ჩართულები იქნებიან სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობებში;
 • გაუმჯობესდება ქვეყნის მასშტაბით არსებული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მენეჯმენტი, ორგანიზაციული შესაძლებლობები და ფინანსური მდგრადობის საკითხები;
 • სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ექნებათ უფრო ეფექტური მონიტორინგისა და სახელმწიფო პოლიტიკასა და პროცესებზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა;
 • აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრები ჩამოყალიბდებიან ისეთ ადგილობრივ ორგანიზაციებად რომ მათ, როგორც საჯარო დისკუსიებისათვის პოლიტიკურად ნეიტრალურმა შეკრების ადგილებმა, შეძლონ ფუნქციონირების გაგრძელება.      
+

პროექტის სახელი: ახალგაზრდა მეწარმეთა სინერგია-ქსელი საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობისათვის

დონორი: ევროკავშირი; GIZ

პროექტის განმახორციებლები: სიდა, დასავლეთის რესურსი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მხარდასაჭერად

ბიუჯეტი: 272 600 ევრო

პროექტის ვადები: 2017-2018

პროექტის მიზანი: საქართველოსა და აზერბაიჯანის მოსაზღვრე რეგიონებში საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და ხელსაყრელი გარემოს შექმნა ეკონომიკური ზრდისა და თემთა შორის თანამშრომლობისთვის შემდეგი მექანიზმებით:
ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ქსელის შექმნა და გაძლიერება მოსაზღვრე რეგიონების ეკონომიკური განახლების დაგეგმვისა და ადვოკატირების მიზნით;
ახალგაზრდა მეწარმეების ჩართვა ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკურ თანამშრომლობასა და შესაძლებლობების გაფართოვების ღონისძიებებში;
ადგილობრივი ბიზნესის გაძლიერება კულტურათაშორისი ტოლერანტობის, გენდერული თანასწორობის და გარემოს დაცვის ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით. 

+

პროექტის სახელი: ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში
დონორი: ნორვეგიის მთავრობა
განმახორციელებელი ორგანიზაციები: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, სიდა, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ფონდი ,,ტასო"
ბიუჯეტი: USD 216 704
პროექტის ხანგრძლივობა: 2018-2019
პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებას. პროექტის ბენეფიციარები მოიცავენ სამი ძირითად სამიზნე ჯგუფს: კერძო სექტორი; მთავრობა; ქალები: მოწყვლადი ქალები და ქალი მეწარმეები.


+

პროექტის სახელი: ტრენინგებისა და დასაქმების ინიცირება მართლმსაჯულების სექტორში (TESI)
დონორი: ევროკავშირი
პროექტის განმახორციებლები: სიდა, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია და სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტი (DVV International)
ბიუჯეტი: 688 500 ევრო
პროექტის ვადები: 2016-2019

პროექტის მიზანი: პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების შესაძლებლობების განვითარება ყოფილი და ამჟამინდელი მსჯავრდებულების, განრიდებული და პირობითი  მსჯავრის მქონე  პირებისა და  მათი ოჯახებისათვის - სახელმწიფოს,  კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გზით.

 • პროექტის საქმიანობები: 
   სამიზნე ჯგუფების საჭიროებებისა და შესაძლებლობების კვლევა;
   დასაქმების ბაზრის კვლევა;
   არსებული საგანმანათლებლო და პროფესიული პროგრამების ეფექტიანობის ანალიზი; 
   დასაქმების ხელშეწყობა;
   საზოგადოებისა და ადგილობრივი მედიის ინფორმირებულობის გაზრდა;
   დიალოგის გაუმჯობესება სახელმწიფოს, ბიზნეს სექტორსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის.
  მომსახურებები ბენეფიციართათვის: 
   საგანმანათლებლო პროგრამები (სახელობო და პიროვნული განვითარების კურსები);
   მუშაობაზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამა (სწავლების პარალელურად პრაქტიკის უზრუნველყოფით);
   მცირე გრანტების პროგრამა; 
   დასაქმების ხელშეწყობა კერძო, სახელმწიფო და ბიზნეს სექტორში.
  რეგიონული მოცვა: 
  პროექტი ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით.

+

პროექტის სახელი: პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის
დონორი: ღია საზოგადოების ფონდები
პროექტის განმახორციებლები: სიდა
ბიუჯეტი: 111 877 USD
პროექტის ვადები: 02/01/2017-31/12/2018
პროექტის მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის, ხელისუფლების, ბიზნესისა და მედიის ძალისხმევის გაერთიანება ამჟამინდელი, პოტენციური და დაბრუნებული მიგრანტების უფლებათა ეფექტური დაცვისა და გაძლიერებისთვის, ცნობიერების ამაღლებისა და ადვოკატირების გზით, ასევე, პროცესის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფისთვის მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოს პოლიტიკის ხელშეწყობა.