პროექტები

+

პროექტის სახელი: ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება მათ საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის პროცესში
დონორი: CTC
პროექტის განმახორციებლები: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა); საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია (რუსთავში) და ახალი ინიციატივა ქვემო ქართლში (გარდაბანში).
ბიუჯეტი: GEL 16 650
პროექტის ვადები: 01.12.2015-30.05.2016

პროექტის მიზანი: მოქალაქეთა მონაწილეობისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება ქალაქ რუსთავისა და გარდაბნის  მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობებში.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ქალაქ რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტების გამჭირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების კვლევა და მათ საფუძველზე გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელი აქტივობების განხორციელება.

+

პროექტის სახელი: თვითმმართველობის რეფორმის რეგიონული ინიციატივა

პროექტის განხორციელების ვადები: 01/10/2014 - 31/08/2015

დონორი: ფონდი ”ღია საზოგადოება-საქართველო”

არეალი: საქართველოს რეგიონები

ბიუჯეტი: 50 000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა, მათ შორის სამოქალაქო მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით როგორც ადგილობრივი პრობლემების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში, ასევე ამ გადაწყვეტილებების იმპლემენტაციის პროცესში.

პროექტის ძირითადი ამოცანები და აქტივობები:
• თვითმმართველობის რეფორმის პროცესში რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების როლის ამაღლება;

• რეგიონული სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და ინტერესთა ჯგუფების მიერ სამოქალაქო მონაწილეობის შესახებ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების განხილვა და ინიცირება;
• სამოქალაქო მონაწილეობის არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების განხორციელებაში რეგიონული სამოქალაქო ორგანიზაციები ჩართვა
• სამოქალაქო მონაწილეობის შესახებ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების (პიარ) საინფორმაციო უზრუნველყოფა.

პროექტს განახორციელებს სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა), სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონულ ქსელთან (R-CSN) თანამშრომლობით. კერძოდ, უშუალოდ იქნება პროექტის პარტნიორი ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი, რომელიც ქსელში თვითმმართველობისა და რეგიონული განვითარების სამუშაო ჯგუფს უწევს ფასილიტაციას.

პროექტი განხორციელდება საქართველოს 10 რეგიონში, შეირჩევა 2-2 მუნიციპალიტეტი (არა რეგიონის ცენტრები) და 10-10 სოფელი (სულ 100).

+

პროექტის სახელი: კანონთან წინააღმდეგობაში მყოფი არასრულწლოვნების ინტეგრაციის პროექტი - რუსთავი
დონორი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
ბიუჯეტი: 10 000 GEL
პროექტის ვადები: 01/03/2012 – 01/03/2013
პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია, რუსთავში მცხოვრები კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმიანობაში ჩართვა და მათი ინტეგრაცია, პიროვნული განვითარების, მათთვის ახალი ცოდნისა და უნარების გადაცემის გზით.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: პროექტის პირდაპირ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ რუსთავში მცხოვრები კანონთან წინააღმდეგობაში მყოფი ახალგაზრდები. სავარაუდოდ 50 ახალგაზრდა.
პროექტის არაპირდაპირ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ამ ახალგაზრდების ოჯახის წევრები და რუსთავის საზოგადოება, რომელიც სარგებელს ნახავს მათი საქმიანობიდან.
პროექტის ძირითადი აქტივობები: სამუშაო/საკოორდინაციო შეხვედრები რუსთავის პრობაციის ბიუროსთან და სისხლის სამართლის ადგილობრივ საბჭოსთან;
1. თანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება იმ კომპანიებთან, სადაც ახალგაზრდები დაკავდებიან საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობით. მემორანდუმში, მათ შორის, გაიწერება ახალგაზრდების შრომითი განრიგი და უსაფრთხოების საკითხები;
2. ახალგაზრდების მცირე გადასამზადებელი/ საკონსულტაციო კურსი იმ სფეროებში, სადაც განახორციელებენ საზოგადოებრივად სასარგებლო აქტივობებს;
3. მომზადების პროგრამის გავლის შემდეგ, ახალგაზრდები, წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით, დაიწყებენ დაკისრებული სამუშაოს შესრულებას. CiDA პერიოდულად განახორციელებს მათი საქმიანობის მონიტორინგს. 
4. ის ახალგაზრდები, რომლებიც გამოთქვამენ სურვილს და ამავე დროს, თავს გამოიჩენენ საზოგადოებრივად სასარგებლო აქტივობების შესრულების პროცესში, გაივლიან უნარების განვითარების ტრენინგს. კერძოდ: პროექტის წერისა და მენეჯმენტის სამდღიანი ტრენინგი. CiDA იზრუნებს, რომ ტრენინგ ჯგუფში ჩაერთონ ასევე ის ახალგაზრდები, რომლებიც არ არიან კანონთან კოფლიქტში რაც ახალგაზრდების ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. ტრენინგის დამატებითი აქტივობა იქნება ტრენინგგავლილი ახალგაზრდების მიერ დაწერილი პროექტებიდან ორი პროექტის დაჯილდოვება (300 ლარიანი ინიციატივა). დაფინანსების შემდეგ ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ პრაქტიკაში გამოიყენონ პროექტის მენეჯმენტის ტრეინინგის დროს მიღებული ცოდნა.
5. ტრენინგ კომპონენტში მონაწილე ახალგაზრდები გაივლიან ასევე პიროვნული განვითარების ტრენინგს. ტრენინგი მოიცავს: განათლებისა და პროფესიულ ბაზარზე ორიენტირებას, CV-ს წერას, გასაუბრებისა და პრეზენტაციის ტექნოლოგიებს, ჯგუფში მუშაობასა და ლიდერობას.
6. პროექტის ბენეფიციარი ახალგაზრდები საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობების პარალელურად, მონაწილეობას მიიღებენ სადისკუსიო შეხვედრებში წარმატებულ/ცნობილ ადამიანებთან. ესენი იქნებიან ხელისუფლების, ბიზნესის, ხელოვნების, სპორტის სფეროს წარმომადგენლები.

 

+

პროექტის სახელი: სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა
პროექტის განხორციელების ვადები: 2013 წლის მარტი - 2014 წლის იანვარი
დონორი: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის პროგრამა
არეალი: რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი და გორი.
ბიუჯეტი: 116,372.12 ლარი
პროექტის მიზანი: მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლება, მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობებში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

პროექტის ძირითადი აქტივობები:
• სიდასა და საზოგადოებრივი საბჭოს თანამშრომლობა: მოხდება საბჭოს საქმიანობის ერთწლიანი სამუშაო გეგმის შემუშავება; შეხვედრები ქალაქ რუსთავის მაცხოვრებლებთან; დებატები ქალაქის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე; ერთობლივი რეკომენდაციების შემუშავება ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის.
• ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვა: კვლევის შედეგების მიხედვით, მოხდება ქალაქის მოსახლეობის ძრითადი პრიორიტეტების შერჩევა, მათ გარშემო დებატების გამართვა და რეკომენდაციების შეთავაზება ქალაქის თვითმმართველობისთვის. 
• საიტი www. cems.ge გაუმჯობესება და მისი სამოქმედო არეალის გაზრდა: არსებული საიტი გაუმჯობესდება და მის ინტერფეისს დაემატება ქუთაისის, ფოთისა და გორის რუკები; ცვლილებების შედეგად ადგილობრივ მოსახლეობას ექნება საშუალება უფრო აქტიურად იყოს ჩართული ადგილობრივ მიმდინარე პროცესებში.
• საინფორმაციო კამპანია CEMS საიტის პოპულარიზაციის მიზნით: საინფორმაციო პოსტერების დაბეჭდვა; პოსტერების გავრცელება გორში, ქუთაისსა და ფოთში; ვიდეო კლიპების მომზადება და გაშვება გორის, ქუთაისისა და ფოთის ადგილობრივ ტელევიზიებში; პროცესში ჩართული იქნებიან სიდას ადგილობრივი პარტნიორები.
• თანამშრომლობა ადგ. თვითმმართველობებთან: თანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება პროექტის სამიზნე ქალაქების თვითმმართველობებთან; ადვოკატირების პროცესის წარმართვა პროექტის მიმდინარეობისას გამოვლენილ პრიორიტეტებზე; ადგილობრივი მოსახლეობის პრიორიტეტებე დაყრდნობით მომზადებული რეკომენდაციების პაკეტების მიწოდება ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის.

+

პროექტის სახელი: ადგილობრივი მონაწილე მხარეები ერთიანდებიან ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარებისა და მმართველობისათვის სამხრეთ კავკასიაში (ერთად ეკონომიკური განვითარებისათვის)(JOIN)
დონორი: CARE Österreich
განმახორციელებელი პარტნიორი: ქეა ავსტრია/ქეა საერთაშორისო კავკასიაში
ბიუჯეტი: EU 200 000 ევრო
პროექტის ვადები: 01/01/2012-01/12/2014
პროექტის მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის, არასამთავრობო და კერძო სექტორის თანამონაწილეობითი დაგეგმვით, გაუმჯობესებული თანამშრომლობით და მოსარგებლეებს შორის ბაზრის შესაბამისი ინფორმაციის გაცვლის გზით მხარი დაუჭიროს სოციალურ-ეკონომიკური სიდუხჭირის დაძლევას.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: პროექტის საბოლოოო მოსარგებლე მხარეებია სოფლის მოსახლეობა, რომელთა არსებული შემოსავალი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის (ან არიან აღნიშნულ კატეგორიაში მოხვედრის რისკის ქვეშ)
პროექტის ძირითადი აქტივობები: 
1: ადგილობრივი თვითმმართველობა და კერძო სექტორი ერთობლივად გეგმავს და ახორიცლებს გენდერულად მგრძნობიარე ადგილობრივი განვითარების გეგმებს მდგრადი სოციალურ ეკონომიკური განვითრებისათვის.
A.1.1. პროექტი მხარს უჭერს ინკლუზიური მუნიციპალური სამუშაო ჯგუფების ჩამოყალიბებას, რომელიც შედგება ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეებისგან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორისაგან ადგილობრივი მცირე ბიზნესის/ეკონომიკის განვითარების გეგმების გაუმჯობესების მიზნით. 
A.1.2 უზრუნველყოფს 5 ტრენინგს 5-7 მუნიციპალიტეტის სამუშო ჯგუფისთვის ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტში გენდერულად სენსიტიური თანამომაწილეობითი დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების პროცესში შესაძლებლობათა გაზრდის მიზნით.
A.1.3 მხარს უჭერს ადგილობრივ სამუშო ჯგუფებს ბაზრის შესაბამისი მდგრადი განვითარების გეგმისთვის აუცილებელი ინფორმაციის ანალიზის, სისტემატიზებისა და პრიორიტეტების ჩამოსაყალიბებას, სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითრებისა და მუნიციპალიტეტებს შორის მისი გავლენის გასაძლიერებლად. 
A 1.4 ორგანიზებას უწევს სამიზნე მუნიციპალიტეტებში სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებას მცირე გრანტების ინიციატივების განვითარების გზით, რაც დაფუძნებული იქნება თანადაფინანასების პირნციპზე.
A 1.5 მხარს უჭერს სამიზნე მუნიციპალიტეტებში კერძო საწარმოებისთვის საბაზრო ხარჯვით-სარგებლიანობისთვის აუცილებელი საშუალებების ხელმისაწვდომობის ზრდას. 
2: ბიზნესის განვითარების საინფორმაციო ცენტრები უზრუნველყოფენ ბაზარზე არსებული მდგომარეობის შესახებ საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას და ტრენინგებს ადგილობრივი თვითმმართველობის, სამოქალაქო და კერძო სექტორისთვის ადგილობრივი ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების მიზნით (შერჩეულ სფეროებში, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა)
A.2.1 პროექტი ახორციელებს ადგილობრივი ინიციატივებსა და საჭიროებების ანალიზზე დაყრდნობით სამიზნე მუნიციპალიტეტბში ბიზნესის განვითარების საინფორმაციო ცენტრების მოდელების განვითრებას და დანერგვას
A.2.2. მცირე ფერმერებისა და ადგილობრივი სასოფლო სამეურნეო ბიზნესის განვითარების მიზნით ბიზნესის განვითრების საინფორმაციო ცენტრების დაარსებას/გაძლიერებას
A.2.3 თემის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით ბიზნესის განვითარების საინფორმაციო ცენტრები აწყობენ ღონისძიებებს და წარადგენენ საკუთარ მომსახურებას. 
A.2.4 ბიზნესის განვითრების საინფორმაციო ცენტრები აწყობენ ტრენინგებს საკუთარი მოსარგებლეებისთვის გამოვლენილი თემების გარშემო. (ბიზნეს გეგმის წერა, ბიზნეს რეგულაციები და სხვა)
A.2.5 ბიზნესის განვიარების ცენტრები აწყობენ საინფორმაციო შეხვედრებს ადგილობრივ ბიზნესთან და ფერმერებთან
A.2.6 ბიზნესის განვითარების საინფორმაციო ცენტრები ორგანიზებას უკეთებენ ტრანსსასაზღვრო სავაჭრო ღონისძიებებს მცირე ბიზნესებს შორის კავშირების დამყარების მიზნით.
3: დაარსებულია ინსტიტუციონალურად გამართული საკოორდინაციო მექანიზმები ეროვნულ და ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებს შორის ადგილობრივი სოციალურ ეკონომიკური განვითარების საჭიროებებზე ეფექტური რეაგირების მიზნით
A.3.1 ხორციელდება რეგულარული (წელიწადში ორჯერ) შეხვედრები რეგიონულ და ცენტრალურ მმართველობასა და სამუშაო ჯგუფებს შორის მცირე ბიზნესის განვითარების საჭიროებების საკითხებზე. 
A.3.2 ეწყობა საქართველოსა და სომხეთის დონორების,არასამთვრობო ორგანიზაციებისა და ეროვნული და ტრანსსასაზღვრო საწარმოების წარმომადგენლების საკოორდინაციო ფორუმი.
A.3.3 ეწყობა პროექტის შეჯამების კონფერენცია შესაბამისი დაინტერესებულ მხარეებს შორის პროექტის შედეგების განხილვისა და კარგი პრაქტიკის გაზიარების მიზნით.