პროექტები

+

პროექტის სახელი: შენი ქალაქის მთავრობა და შენ
დონორი: საერთაშორისო სისტემების მართვა (MSI)/USAID
ბიუჯეტი: 49 650 GEL ($30 000)
პროექტის ვადები: 01/03/2012 - 31/12/2012
პროექტის მიზანი: ქალაქის აქტივობების შესახებ საჯარო ცოდნა და საზოგადობის ჩართულობა ქალაქის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გაიზარდება.
პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ყველა ასაკის, ეთნიკური წარმომავლობის და პოლიტიკური შეხედულებების 100,000 მოქალაქე.

პროექტის ძირითადი აქტივობები:

1.საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება:
1. ქალაქ რუსთავის ვებ გვერდი: CiDA-სა და ქალაქის ოფიციალური პირების საერთო მუშაობის შედეგად ქალაქის ვებ გვერდს ( http://rustavi.unlimited.ge/?lang=en) დაემატება უფრო პრაქტიკული ინფორმაცია და გახდება მოქალაქეებისთვის უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი.
2. “შენი ქალაქის მთავრობა და შენ”: CiDA ქალაქის მთავრობასთან ერთად მოამზადებს ბროშურას რომელშიც ასახული იქნება ინფორმაცია ქალაქის ვალდებულებებისა და მოქალაქეთა უფლებების შესახებ.

2. სამოქალაქო მონიტორინგის გაზრდა: 
1. “მოქალაქეთა ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა” (CEMS): CiDA გამოიყენებს მობილურ და ფიქსირებულ სატელეფონო საშუალებებს და ვებ გვერდს რათა მოქალაქეებს, სამოქალაქო ორგანიზაციებსა და მედიას საშუალება მიეცეთ გაუკეთონ მონიტორინგი პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ აქტოვობებს. კერძოდ, CiDA გააკეთებს რუსთავის ინტერაქტიურ რუკას, სადაც მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ განათავსონ საკუთარი პრობლემები. რუკა განთავსებული იქნება CiDA–ს ვებ www.cso.ge და ქალაქის ოფიციალურ ვებ-გბერდზე www.rustavi.ge.

2. “ხილული საკრებულო”: CiDA ქალაქის მთავრობასთან ერთად
1. გააკეთებს მონიტორინგს და გამოაქვეყნებენ რეპორტებს საკრებულოს სხდომებსა და პლენარულ სხდომების შესახებ. ეს ინფორმაცია განთავსდება ქალაქის ვებ გვერდზე და CEMS–ში. CiDA და ადგილობრივი მედია უზრუნველყოფენ საკრებულოს სხდომების გაშუქებას და იგივე ვიდეო რგოლები დაიდება ქალაქის ვებ გვერდზე და CEMS–ში. 2. CiDA–ს იურისტი ასევე იმუშავებს ქალაქის ოფიციალურ პირებთან რათა მოახდინონ მოქალაქეთა და სამოქალაქო ორგანიზაციების სტიმულირება საკრებულოს სხდომებსა და პლენარულ სხდომებზე დასასწრებლად."

3. საზოგადოებრივი ადვოკატირების გაზრდა:

1. საზოგადოებრივ მრჩეველთა საბჭო: CiDA დაეხმარება საკრებულოს რომ შეიქმნას მრჩეველთა საბჭო. საკრებულო ანგარიშს მიაწვდის საბჭოს თვის მიმდინარე საქმიანობებთან დაკავშირებით. თავის მხრივ საბჭოს წევრები საკრებულოს მიაწოდებენ ინფორმაციას მიმდინარე თვის განმალობაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქტივობების, ქალაქის ვებ გვერდის გაუმჯობესების, და CEMS –ის ფარგლებში ჩატარებულ მონიტორინგის შედეგების შესახებ.

+

პროექტის სახელი: იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირება - ადვოკატირების კომპონენტის იმპლემენტაცია
დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
განმახორციელებელი პარტნიორი: ქეა საერთაშორისო კავკასიაში.
ბიუჯეტი: 43 800 USD
პროექტის ვადები: 01/09/2012 – 31/08/2013
პროექტის მიზანი: ქვემო და შიდა ქართლში ჩასახლებულ დევნილთა პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი ადვოკატირება ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: 
• დევნილთა ჩასახლებები
• ადგილობრივი თვითამართველობები
• ცენტრალური ხელისუფლება
• ბიზნეს სექტორი
• დონორები
პროექტის ძირითადი აქტივობები: 
• პროექტის ფარგლებში , მობილიზატორების მეშვეობით შესწავლილ იქნა დევნილთა ჩასახლებებში არსებული პრობლემები და გამოვლინდა პრიორიტეტები. 
• სიდას ადვოკატირების მენეჯერის მიერ ორგანიზებულ იქნა შეხვედრები რეგიონში არსებულ ყველა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელთან .
• ჩატარდა გამოვლენილი პრიორიტეტების მხარდაჭერის შესაძლებლობების კვლევა მუნიციპალურ დონეზე.
• გაკეთდა თითეული ჩასახლების პასპორტი და ასევე სოციო-ეკონომიკური განვითარების გეგმა
• პროექტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გეგმების პრეზენტაცია მუნიციპალურ დონეზე.

+

პროექტის სახელი: ახალი  ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა (NEO)
დონორი:  USAID  
განმახორციელებელი პარტნიორი: CHCA, „აფხაზინტერკონტი“
ბიუჯეტი: 995 417 GEL
პროექტის ვადები:  17/09/2012 - 17/12/2012
პროექტის მიზანი: საარსებო საშუალებები და საკვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის NEO-ს სამიზნე თემებში გაუმჯობესდა.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: მცხეთა მთიანეთსა და შიდა ქართლში მცხოვრები 4 და მეტ სულიანი ოჯახები რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში და რომლთა სოც. ქულაც არის 100 000  ნაკლები.  

პროექტის ძირითადი აქტივობები: 
•    თემის ეკონომიკური განვითარების გეგმის გაცნობა;
•    პრიორიტეტული სექტორების განსაზღვრა და მათი გამოყენება, როგორც ერთ-ერთ კრიტერიუმად (კომპონენტი 2, სამუშაო ჯგუფი);
•    თემის სამუშაო ჯგუფების მიერ პოტენციურ ბენეფიციართა პირველადი სიის შემუშავება კრიტერიუმების მიხედვით;
•    ჯგუფური შეხვედრა პირველად სიაში მოხვედრილ ოჯახებთან:
•    პროექტის პრეზენტაცია;
•    მდგრად ეკონომიკურ განვითარება ორიენტირებული მოთხოვნების გაცნობა;
•    შუალედური კითხვარის პრეზენტაცია და ინსტრუქტაჟი;
•    ინტერვიუები შუალედური კითხვარის განხილვის შედეგად  არჩეულ ოჯახებთან;
•    ინტერვიუს შედეგადგად არჩეულ ოჯახებთან ერთად დეტალური კითხვარის შევსება;
•     ბენეფიციარების საბოლოო სიის შედგენა.

+

პროექტის სახელი: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემში
დონორი: ევროკავშირი
ბიუჯეტი: 89 699,9 EUR
პროექტის ვადები: 11/2012 – 01/2014 
პროექტის მიზანი: პროექტის საბოლოო მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლიერება ადამიანის უფლებების დაცვისა და დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობის კუთხით. ხოლო პროექტის სპეციფიური მიზანია კანონთან კონფლიქტში მყოფი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი არასრულწლოვნების რეინტეგრაცია ადგილობრივ თემში მათი პროფესიული და პიროვნული უნარების გაძლიერების გზით.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: 
• კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები;
• პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლისა და სამცხე–ჯავახეთის რეგიონალური ბიუროს თანამშრომლები;
• ადგილობრივი მოსახლეობა.

პროექტის ძირითადი აქტივობები: 
• ქვემო ქართლისა და სამცხე–ჯავახეთის პრობაციის ბიუროს თანამშრომელთა საჭიროებათა ანალიზი;
• გამოვლენილი საჭიროებების საფუძველზე ბიუროს თანამშრომელთა უნარების გაძლიერება მომსახურების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით;
• რეგიონული არასამთავრობო სექტორის მობილიზება არასრულწლოვანთა რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის პროცესის მხარდასაჭერად;
• ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლების პროფესიული უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარება არასრულწლოვანთა რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის პროცესის მხარდასაჭერად;
• პიროვნული უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარება;
• მოხალისეობრივ საზოგადოებრივ აქტივობებში მონაწილეობა;
• "უფროსი" მეგობრის პროეტის განხორციელება;
• 50 ტელე/რადიო რეპორტაჟის მომზადება;
• ინფორმაციული სატელევიზო კლიპის მომზადება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თემაზე;
• საინფორმაციო ბანერის მომზადება საზოგადოებაში არასრულწლოვანთა მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულების განვითარების ხელშესაწყობად;

+

პროექტის სახელი: სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN)

დონორი:  აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი, G-PAC პროგრამა/USAID
ბიუჯეტი: 223 135, 19 GEL
პროექტის ვადები: 1/11/2012- 31/12/2013
პროექტის მიზანი: შეიქმნას სიცოცხლისუნარიანი, ეფექტური სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუციონალური მექანიზმი სათემო განვითარებისთვის საქართველოში.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, მედია, ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობა, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საზოგადოება; 
პროექტის ძირითადი აქტივობები:
1.    საზოგადოების პრობლემების გადაწყვეტაზე ორიენტირებული 7 საფეხურიანი მიდგომის განხორციელება:
2.    მიმდინარე რეგიონული მოვლენების მონიტორინგი, რაც შეიძლება მოიცავდეს ინფრასტრუქტრული, ადგ. ხელისუფლების საქმიანობის, სხვადასხვა სამთავრობო და საერთაშორისო პროექტების შესახებ ინფორმაციის მოძიებას და გავრცელებას.
3.    მიმდინარე და დასრულებული საერთაშორისო/სამთავრობო პროექტების რუქის შექმნა, რაც მოემსახურება რესურსებისა და პრობლემების კავშირის დადგენას.