შიდა ორგანიზაციული განვითარება და მისი მდგრადობის უზრუნველყოფა

სტრატეგიული ამოცანები:

  • თანამშრომელთა კმაყოფილების გაუმჯობესება და ორგანიზაციის მდგრადობის უზრუნველყოფა თანამედროვე ადამიანური რესურსების მართვის სისტემების დანერგვისა და შიდაორგანიზაციული პროცესების გაუმჯობესების მეშვეობით.
  • საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ პოტენციური პარტნიორების მოძიებაზე ზრუნვა და მათთან გრძელვადიანი ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება.
  • ფინანსური მდგრადობის გაუმჯობესება.
  • ორგანიზაციის ბრენდის ცნობადობის გაზრდა.