პროექტები

+

პროექტის სახელი: სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN)

დონორი:  აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი, G-PAC პროგრამა/USAID
ბიუჯეტი: 223 135, 19 GEL
პროექტის ვადები: 1/11/2012- 31/12/2013
პროექტის მიზანი: შეიქმნას სიცოცხლისუნარიანი, ეფექტური სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუციონალური მექანიზმი სათემო განვითარებისთვის საქართველოში.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, მედია, ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობა, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საზოგადოება; 
პროექტის ძირითადი აქტივობები:
1.    საზოგადოების პრობლემების გადაწყვეტაზე ორიენტირებული 7 საფეხურიანი მიდგომის განხორციელება:
2.    მიმდინარე რეგიონული მოვლენების მონიტორინგი, რაც შეიძლება მოიცავდეს ინფრასტრუქტრული, ადგ. ხელისუფლების საქმიანობის, სხვადასხვა სამთავრობო და საერთაშორისო პროექტების შესახებ ინფორმაციის მოძიებას და გავრცელებას.
3.    მიმდინარე და დასრულებული საერთაშორისო/სამთავრობო პროექტების რუქის შექმნა, რაც მოემსახურება რესურსებისა და პრობლემების კავშირის დადგენას.

+

პროექტის სახელი: იძულებით გადაადგილებულ პირთა სათემო განვითარების პროექტი - IDPCDP 
დონორი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
ბიუჯეტი: 30 000 USD
პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები: იძულებით გადაადგილებულ პირთა სათემო განვითარების ცენტრი
პროექტის ვადები: 15/08/2011- 150/01/2012

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი:

9 სამიზნე თემი: 1. კოლექტიური ცენტრი იალღუჯა, მარნეულის რაიონი; 2. კოლექტიური ცენტრი ქვემო ბოლნისის საბავშვო ბაღი – ბოლნისის რაიონი; 3. სოფელი წინწყარო – თეთრიწყაროს რაიონი; 4. საგარეჯოს კოლექტიური ცენტრი – საგარეჯოს რაიონი; 5. ფრეზეთი (ახალი დასახლება) – მცხეთის რაიონი; 6. წილკანი (ახალი დასახლება) – მცხეთის რაიონი; 7. საგურამოს კოლექტიური ცენტრი – მცხეთის რაიონი; 8. წინამძღვრიანთკარის კოლექტიური ცენტრი – მცხეთის რაიონი; 9. ბაზალეთის კოლექტიური ცენტრი – დუშეთის რაიონი 

პროექტის ძირითადი აქტივობები:
ინფორმაციის გავრცელება; თემში პირველადი გასვლა და მისი მობილიზება; მიკრო-პროექტის მართვის კომიტეტის წევრთა ტრენირება; მიკრო პროექტის წინადადებების დაწერა; მიკრო პროექტის განმავლობაში და მისი განხორციელების შემდგომ განვითარებული ნაბიჯები;

+

პროექტის სახელი: სამოქალაქო ორგანიზაციების აღმოსავლეთ საქართველოს ქსელი
დონორი: აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი, G-PAC პროგრამა/USAID
ბიუჯეტი: USD 45 000
პროექტის ვადები: 01/09/2011 – 31/08/2012
პროექტის მიზანი: ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ქსელის შექმნა ადგილობრივი საჭიროებების ადვოკატირების და იმ რესურსების მიწოდების მიზნით რომელიც დაეხმარება მათ შეასრულონ თავისი მისია.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: აღმოსავლეთ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, მედია და ადგილობრივი მთავრობა.
პროექტის ძირითადი აქტივობები: 
• G-PAC პროგრამის დახმარება მის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების კუთხით (მედია, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ადგილობრივი მთავრობა, მოქალაქეები და ა.შ. სამიზნე რეგინებში);
• G-PAC-ის დახმარება მისი გრანტის მიმღებთა მონიტორინგით (სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, უნივერსიტეტები, ინტერნები და სხვა); 
• G-PAC-ის გრანტის მიმღებთა უზრუნველყოფა ტექნიკური დახმარებით (სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, უნივერსიტეტები, ინტერნები და სხვა);
• G-PAC –ის მხარდაჭერა შეხვედრების ორგანიზაცებით სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, მედიასთან, ადგილობრივ მტავრობასთან და ბიზნესთან); 
• G-PAC მხარდაჭერა ადგილობრივი რეგიონული ადვოკატირების პროგრამების იდენტიფიცირებით;
• თანამშრომლობის ფასილიტაცია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებ, think tank, მედიასა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ადვოკატირების კამპანიის ჩამოყალიბების, განხორციელების და შფასების მიზნით. 
• სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან შეხვედრების ფასილიტაცია რომელთა თემაც იქნება მათი მიმდინარე აქტივობები და გეგმები, გამოწვევები და მიღწევები;
• სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ახალი საგრანტო პროგრამების შესახებ;
• „შეხვდი შენს მტავრობის წარმომადგენელს“ შეხვედრების და სხვა საჯარო ღონისძიებების ორგანიზება; 
• „შეხვდი შენს დონორს“ შეხვედრების ორგანიზება;
• სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის ბაზის და საკონტაქტო სიის შექმნა და განახლება

+

პროექტის სახელი: სისხლის სამართლის რეფორმების იმპლემენტაციის სტრატეგიის მონიტორინგი და ანალიზი უფასო იურიდიული დახმარების სფეროში
დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები: იურიდიული დახმარების სამსახური
ბიუჯეტი: USD 75 000
პროექტის ვადები: 01/09/2011 – 31/08/2012
პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სისხლის სამართლის რეფორმების იმპლემენტაციის ანალიზსა და გამჭვირვალობას უფასო იურიდიული დახმარების სფეროში.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: სამოქალაქო ორგანიზაციები
• ხუთი რეგიონის (კახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი) 20–მდე ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაცია
• თბილისის 10–მდე სამოქალაქო ორგანიზაცია
მედია საშუალებები
• ხუთი რეგიონის 15–მდე ადგილობრივი მედია–საშუალება (გაზეთი, ტელევიზია, ინტერნეტ–მედია)
• თბილისის 10–მდე მედია–საშუალება
პროექტის ძირითადი აქტივობები:

1.იურიდიული დახმარების სამსახურის სტრატეგიისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგი და ანალიზი
1.1 იურიდიული დახმარების სამსახურის რეფორმის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება
1.2 იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის კვლევა–მონიტორინგი
2.იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის გამჭვირვალობა
2.1.მონიტორინგისა და სტრატეგიის ანალიზის შედეგების პრეზენტაცია უფასო იურიდიული დახმარების მონიტორინგის საბჭოს სხდომაზე
2.2.მრგვალი მაგიდის ორგანიზება მონიტორინგისა და სტრატეგიის ანალიზის შედეგების გაცნობის მიზნით
2.3. ადგილობრივ მედიაში იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის გაშუქება
3.იურიდიული დახმარების სფეროში რეგიონული ქსელის წახალისება
3.1.იურიდიული დახმარების სფეროში რეგიონული ქსელის ჩამოყალიბება

+

პროექტის სახელი: ქალაქ რუსთავის მოხუცთა თავშესაფრის გაუმჯობესების პროექტი
დონორი: იაპონიის საელჩო
პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები: რუსთავის მერია
ბიუჯეტი: $100 000
პროექტის ვადები: ნოემბერი, 2011 - მაისი 2012
პროექტის მიზანი: რუსთავში მცხოვრები დაახლოვებით 105 მოხუცებულის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება რომლებსაც არ აქვთ ადეკვატური თავშესაფარი და კვება; და მოხუცებულთა დაახლოებით 165 ნათესავის ცხოვრების გაუმჯობესება რომლებიც ზრუნავენ მათზე რესურსების გამოყოფტ რომლებსაც სხვა შემთხვევაში ისინი თავისთვის გამოიყენებდნენ.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: 270 საერთო ბენეფიციარი. 25 მოხუცებულს რომლებიც ამჟამად იყოფებიან მოხუცებულთა თავშესაფარში ექნებათ უკეთესი საცხოვრებელი პირობები.
დამატებით 30 მოხუცებული მიიღებს ახალ მაღალი ხარისხის თავშესაფარს.
ამის გარდა, 50 მოხუცებული რომელიც არ ცხოვრობს თავშესაფარში მიიღებს ლანჩს.
165 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. 2 მოხუცებულთა სახლის 55 მუხიცის 165 ხელმოკლე ნათესავი. 

პროექტის ძირითადი აქტივობები: ქალაქ რუსთავის მოხუცთა თავშესაფრის კაპიტალური რემონტი და სრული რეკონსტრუქცია