კვლევები

კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთათვის არსებული საგანმანათლებლო და დასაქმების პროგრამების ანალიზი
დასაქმების ბაზრისა და კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა პროფესიული შესაძლებლობები და საჭიროებები
კვლევა: ქალი ამომრჩევლების საჭიროებები და პრიორიტეტები
კვლევა-გენდერული ნიშნით ძალადობა ქვემო ქართლში
ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური განვითარება- საბაზისო კვლევა
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კვლევის ანგარიში
სოფლის საჭიროებების კვლევა
„მაჟორიტარი სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობის კვლევა
რეგიონის პრობლემატიკის კვლევა
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიუროს შესაძლებლობებისა და საჭიროებების ანალიზი
საქართველო-სომხეთის საზღვრისპირა რეგიონების კვლევა

საინფორმაციო ბიულეტენი